Samorządowe Przedszkole nr 57
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna

Profil naszego przedszkola

        

 

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 57


1 wrzesień 2011r.
Podstawa prawna:
1.       Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), Statutu Samorządowego Przedszkola nr 57 im. Kraina Małych Artystów w Krakowie.                             
2.       Źródło opracowania koncepcji:
 
Motto:
                „Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kierowania,
 można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to,
aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości.”
 
Carl Rogers
ŹRÓDŁA
 PLANOWANIA I OPRACOWANIA KONCEPCJI
 
Koncepcja została opracowana przez zespół nauczycielski.
 
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej oparte na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola. Istotnym podłożem do opracowania koncepcji była także samoocena pracy przedszkola dokonana                                          w oparciu o:
Ewaluację – ankieta dla rodziców i nauczycieli,
Monitorowanie – dzienniki zajęć, zajęcia edukacyjne, plany miesięczne,
Kontrolę – protokolarz rady pedagogicznej, rady rodziców, arkusz organizacyjny przedszkola, statuty, regulaminy, wystrój sal, organizacja uroczystości przedszkolnych,
Diagnozę – dokumentacja obserwacji dziecka,
Obserwacje zajęć – jakość pracy nauczycieli, osiągnięcia dzieci
W wyniku wewnętrznej ewaluacji pracy dydaktyczno- wychowawczej przedszkola sformułowano wnioski, na podstawie których określono specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań. Tworząc koncepcję rozwoju przedszkola uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola. 
 
Opis specyfiki przedszkola
Przedszkole funkcjonuje od 1969 roku. Budynek jednopiętrowy, którego stan techniczny obecnie uznać można za zadawalający. Z uwagi na dostosowanie do potrzeb środowiska od początku istnienia jest to przedszkole o wysokim stopniu organizacyjnym. W 1992 roku zostały przyłączone nowe oddziały w budynku filialnym przy ul. Smolki 9. W roku 2001każdym dziecku ciekawości świata i ludzi, spostrzegawczości i wrażliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Przedszkole liczy 7 oddziałów, do których uczęszcza 170 wychowanków. Co roku mury przedszkola opuszcza  około 40 absolwentów. Budynek przedszkola i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Ogród przedszkolny jest wyposażony w nowoczesny sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych. Kadra pedagogiczna składa się z 15 wysoko -wykwalifikowanych nauczycieli, z których 2/3 to nauczyciele dyplomowani. Praca wychowawczo – dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Placówka wobec dzieci i rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą społeczność lokalną. W realizacji naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się bezpieczne, akceptowane i mogą się wszechstronnie rozwijać. Jesteśmy placówką pracującą w oparciu o programy dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, dzięki czemu nasi wychowankowie sukcesem i bez stresu rozpoczynają naukę w szkole. odbyła się uroczystość nadania przedszkolu imienia Kraina Małych Artystów. Inspiracją wyboru jest chęć rozbudzania w
Baza przedszkola
-        placówka posiada 7 sal dydaktycznych, wyposażonych w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci
-        sale są bogato wyposażone w zabawki , zestawy pomocy dydaktycznych,
-        w salach zorganizowane są kąciki tematyczne stałe i okazjonalne
-        ogród przedszkolny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych 
 
Czas pracy:
Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00 z przerwa wakacyjną /lipiec, sierpień/.
W godzinach od 8.00 do 13.00 jest realizowane minimum programowe wychowania przedszkolnego.
 
Jednostka dydaktyczna:
Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć, w tym zajęć prowadzonych dodatkowo, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1.       z dziećmi w wieku 2,5,3-4 lat – około 15 minut,
2.       z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się zgodnie z zatwierdzonym rozkładem dnia dla poszczególnych grup wiekowych.
 
Dokumentacja:
 Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej z wychowankami w danym roku szkolnym.
Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona:
 1. przedstawicielom organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 2. rodzicom (prawnym opiekunom) na ich życzenie w części dotyczącej informacji dziecku,
 3. pracownikom naukowym i studentom, za zgodą dyrektora - w zakresie badań prowadzonych na terenie przedszkola w obecności dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wskazanej.
Nadzór:
Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty przedszkola publiczne, zarówno zakłady, jak i jednostki budżetowe, objęte są nadzorem zewnętrznym dwóch organów: organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 1. Organ prowadzący (Urząd Miasta Krakowa) – zapewnia przede wszystkim warunki działania placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonuje remonty oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie, wyposaża przedszkole w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz innych zadań statutowych (art. 5 ust. 7 Ustawy oświatowej). Organ prowadzący sprawuje również nadzór w zakresie spraw finansowych, administracyjnych i organizacyjnych przedszkola.
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny (kuratorium) – ocenia stan i warunki działalności dydaktyczno-wychowawczych przedszkola. Zarówno organ prowadzący, jak i sprawujący nadzór pedagogiczny – ma prawo wydawania dyrektorowi doraźnych zaleceń jedynie w zakresie przewidzianym w prawie.

 
WIZJA
Dziecko radosnym twórcą
            Tworzymy przedszkole, które jest miejscem rozwoju, wspólnej zabawy i radosnej twórczości. 
 
MISJA
Cele taktyczne naszego przedszkola, a mianowicie:
1.     Zapewnienie każdemu dziecku opieki oraz bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.
2.     Tworzenie warunków do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
3.     Wspomaganie rozwoju integralnej osobowości dziecka .
4.     Poszerzanie pola edukacji o poznawcze, emocjonalne i wychowawcze treści.
5.     Stwarzanie sytuacji do pełnej autoprezentacji dziecka, uświadomienie własnej indywidualności przy
jednoczesnym poznawaniu odrębności innych.
6.     Kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami
społecznymi i moralnymi.
7.     Stworzenie autentycznej płaszczyzny współpracy wychowawczej i edukacyjnej dzieci, nauczycieli i rodziców.
8.     Rozwijanie ekspresji twórczej dzieci w różnych sferach oraz ich uzdolnień artystycznych.

STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI :
1.     Tworzyć miejsce, w którym dzieci będą czuły się w pełni bezpieczne. Starać się, aby podczas codziennych działań były one pogodne, radosne, pełne optymizmu i chętne do zabawy, aby z ochotą podejmowały różnorodne działania. Tworzyć sytuacje, w których dzieci będą łatwo nawiązywały kontakty zarówno z dorosłym jak i rówieśnikami. Dyskretnie zachęcać je do pokonywania przeszkód, które samodzielnie dostrzega na swojej drodze edukacyjnej.
2.     Czuwać, aby nauczyciele byli partnerami dzieci, aby stali obok nich, pozwalając im na ujawnianie własnych pomysłów, zachęcając je jednocześnie do ich pełnej realizacji.
3.     Przygotowanie dzieci poprzez osiągnięcie dojrzałości szkolnej do kolejnego etapu edukacyjnego.
4.     Nauczycielki powinny dawać dzieciom pełną swobodę w działaniu, dostarczając różnorodne pomoce, umiejętnie, niepostrzeżenie winny naprowadzać dzieci na samodzielne rozwiązywanie problemów.
5.     Zachęcać pracowników obsługowych, aby obok realizowanego zakresu swoich obowiązków zawsze znaleźli czas na wspieranie swoją pomocą nauczycieli w ich pracy opiekuńczej, a czasem także dydaktyczno – wychowawczej.
6.     Dbać o to aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali wszystkim jego pracownikom i codziennie z przyjemnością pozostawiali w nim swoje dzieci.
7.     Dbać o to aby pracownicy, zarówno pedagogiczni jak i administracyjno – obsługowi codziennie bardzo chętnie przystępowali do pracy chwaląc sobie atmosferę panującą w placówce.
Zapewnić ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy Przedszkola:
1.     Tworzyć Przedszkole otwarte na dziecko i jego potrzeby. Dbać o to, aby przedszkolak stawał się najważniejszym ogniwem w strukturze placówki.
Oprzeć  funkcjonowanie placówki w oparciu o model przedszkola partnerskiego, w którym mają ze sobą  do czynienia trzy równoprawne podmioty: dzieci, rodzice i nauczyciele:
1.     Wprowadzić rodziców w świat wspólnoty przedszkolnej i szukać wraz z nimi pola dla ich działania.
2.     Tworzyć wartości wspólne dla rodziców i nauczycieli, budujące zaufanie obu stron (rodzinna atmosfera przedszkola, poczucie bezpieczeństwa, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, autorskie programy edukacyjne).
3.     Rozwijać świadomość potrzeby spójności działań domu rodzinnego i przedszkola.
4.     Dostarczać rodzicom wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz uwrażliwiać ich na potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
5.     Wykorzystywać własne doświadczenia i wiadomości rodziców w celu wzbogacenia pracy dydaktycznej poszczególnych grup wiekowych.
6.     Systematycznie budować wzajemne zaufanie: rodzice – pracownicy przedszkola.
7.     Zapewnić rodzicom możliwości przeżywania wraz z dziećmi nastroju oczekiwania, przygotowywania i brania czynnego udziału w uroczystościach przedszkolnych.
8.     Wypracowywać nowatorskie i skuteczne sposoby porozumiewania się z rodzicami.
9.     Wspierać rodziców w ich działaniach wychowawczych.
Zadbać o integracje Przedszkola z najbliższym i dalszym środowiskiem:
1.     Uczynić z przedszkola placówkę oświatową otwartą dla okolicznych mieszkańców. Organizować na terenie przedszkola imprezy, spotkania, przeglądy, turnieje, itp.
2.     Prezentować osiągnięcia dzieci i całej placówki w mediach, czasopismach, gazecie lokalnej i gazetach codziennych.
3.     Współpracować ze środowiskiem lokalnym, instytucjami.
Inicjować rozwój zawodowy nauczycieli:
1.     Planować i realizować doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówce (zgodnie z wynikającymi potrzebami).
2.     Stawiać nauczycielom wymagania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
3.     Opracować plan doskonalenia zawodowego zgodnie z indywidualnymi planami rozwoju nauczycieli oraz z potrzebami wynikającymi z Programu Rozwoju Placówki.
4.     Stworzyć system opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi prace w przedszkolu.
CELE GŁÓWNE
 I.            Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

II.            Procesy zachodzące w przedszkolu
1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.
2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III.            Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.


 
 
IV.            Zarządzanie przedszkolem
1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.
CELE SZCZEGÓŁOWE
umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
1.     Opracowanie programu oddziaływań wychowawczych uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
2.     Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych.
3.     Opracowanie skutecznych form bieżącego informowania rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
4.     Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem
5.     Tworzenie warunków sprzyjających realizacji programu artystycznego, aktywności plastycznej, muzycznej, literackiej (legendy polskie) oraz kształceniu kultury teatralnej.
6.     Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie zdolności intelektualnych, potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
7.     Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
8.     Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
9.     Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
KRYTERIA SUKCESU
Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata w kalendarzu przedszkolnym. Zdiagnozujemy stopień realizacji programów własnych nauczycielek, projektów i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych. Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie oczekiwań.
1.       Dziecko w naszym przedszkolu:
·         Poznaje swoje prawa i obowiązki,
·         Zyskuje poczucie bezpieczeństwa,
·         Rozwija się twórczo.
·         Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiągania sukcesu.
·         Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
·         Buduje pozytywny obraz samego siebie.
·         Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
·         Jest przygotowane do nauki matematyki, czytania i pisania.
2.       Rodzice w naszym przedszkolu:
·         Uzyskują pomoc w wychowaniu dzieci, personel pedagogiczny współdziała z nimi w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
·         Uzyskują pomoc specjalistów,
·         Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka,
·         Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola,
·         Mogą bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych,
·         Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola,
·         Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach dydaktyczno- wychowawczych.
3.       Nauczyciele w naszym przedszkolu:
·         Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych,
·         Organizują proces dydaktyczno–wychowawczo-opiekuńczy w taki sposób, aby zapewnić wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu do nauki w szkole,
·         Piszą i realizują programy własne i projekty dostosowane do potrzeb grupy i placówki,
·         Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
·         Doskonalą swoją wiedzę i nabywają nowych doświadczeń poprzez uczestnictwo w licznych kursach
i szkoleniach,
·         Wykorzystują aktywne metody pracy,
·         Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków
i partnerów przedszkola,
·         Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola,
·         Realizują nowatorskie programy edukacyjne, profilaktyczne i wychowawcze,
·         Zacieśniają współpracę z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
·         Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
·         Wprowadzają skuteczny system diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych,
·         Upowszechniają wiedzę o działalności przedszkola w środowisku.
 

 
ZASADY PRACY
Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1.       Zasada indywidualizacji
2.       Zasada integracji
3.       Zasada wolności i swobody działania
4.       Zaspakajanie potrzeb dziecka
5.       Zasada aktywności
6.       Organizowania życia społecznego
Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.
METODY
GIMNASTYKI TWÓRCZEJ
STYMULUJĄCE POSTAWY I MYŚLENIE TWÓRCZE
WSPOMAGAJĄCE NAUKE CZYTANIA, PISANIA, LICZENIA
?    Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone
?    opowieść ruchowa R. Labana
?    gimnastyka ekspresyjna               A.M. Kniessów
?    gimnastyka rytmiczna
?    C. Freneta
?    pedagogika zabawy
?    gimnastyka mózgu P. Denisona
?    relaksacja
?    bajkoterapia
?    zabawy paluszkowe
 
?    metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka
?    Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz

Nauczyciele realizować będą w grupach :
?    Program Adaptacyjny,
?    Program Wychowawczy,
?    Program Profilaktyczny

PAKIET PROGRAMÓW NAUCZANIA
Samorządowego Przedszkola Nr 57 w Krakowie
 
Podstawa prawna:
1.       Zarządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
 
2.       Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 
Dopuszczone do realizacji programy wychowania przedszkolnego zawiera uchwała Rady Pedagogicznej podejmowana każdego roku.

 
MODEL ABSOLWENTA
Dziecko kończące edukację przedszkolną i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej :
·         ma ukształtowane umiejętności społeczne w zakresie porozumiewania się z dorosłymi, i dziećmi, zgodnego funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych,
·         opanowało czynności samoobsługowe, nawyki higieniczno-sanitarne i kulturalne,
·         mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym,
·         potrafi porozumiewać się z rówieśnikami i z dorosłymi,
·         przewiduje jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach,
·         potrafi prowadzić planową obserwację i wyciągać wnioski,
·         opanowało elementarne zasady bezpieczeństwa na drogach, w przedszkolu, w ogrodzie i w domu,
·         jest przygotowane do odbioru sztuki teatralnej,
·         śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu,
·         tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem poprzez pląsy, tańce,
·         jest zainteresowane wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
·         potrafi wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i konstrukcyjnych, 
·         konstruuje i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów i używa prostych narzędzi,
·         posługuje się zdobyczami techniki(RTV, komputer itp.),
·         rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,
·         zna i nazywa   rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych,
·         wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt, i wzrostu roślin,
·         liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego,
·         ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi,
·         rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów,
·         wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą,
·         dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania
i nauki pisania,
·         interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania,
·         słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami,
·         układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach
o prostej budowie fonetycznej,
·         rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu,
·         zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka,
·         wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa,
·         nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej,
·         zna swoje prawa i respektuje prawa innych ludzi,
MODEL NAUCZYCIELA
Nauczyciel w naszym przedszkolu aktywnie uczestniczy w planowaniu pracy przedszkola oraz
w realizacji planu rozwoju przedszkola, zna strategię działania przedszkola:
 • Nauczyciel aktywnie uczestniczy w konstruowaniu planu pracy przedszkola,
 • Nauczyciel aktywnie pracuje w wybranym zespole WDN,
 • Nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach rady pedagogicznej,
 • Nauczyciel rzetelnie wypełnia powierzone mu funkcje dodatkowe,
 • Nauczyciel systematycznie i terminowo konstruuje propozycje swojego miesięcznego planu pracy,
 • Nauczyciel zapoznaje rodziców z celami i zadaniami przedszkola wynikającymi z planu pracy placówki.
 
Nauczyciel w naszym przedszkolu dba o dobre efekty procesu edukacyjnego i unowocześnia swój warsztat pracy:
·         Nauczyciel opracowuje ramowy rozkład dnia uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci,

Ostatnia aktualizacja: 2012-10-29